Kingo, Thomas Alt hvad Fornufften overgaar

Lectien, Esa. 7.
Under dend Melodie:
Guds Søn er kommen aff Himmelen etc.

1.

Alt hvad Fornufften overgaar
Og kand utroligt være,
Det alt dend store Gud formaar,
Det er hans Magt og Ære,
At vi udaff hans Sandheds Ord
Og aff hans Gierninger paa Jord
Hans Aldmagt kunde lære.

2.

Vil Achas HErren ikke troe,
At hand kand ham udføre
Fra Fiendens Trængsel og Uroe,
436 Da faar hand det at høre,
At hand et Tegn begiere maa
Fra Himlen eller Affgrunds Vraa,
Saa vil hans Gud det giøre.

3.

Og om end Gud hand troes kun slet,
Propheterne deslige;
Som Hielpen har fra Gud forjæt,
Dog vil hand end tilsige,
At hand et Tegn ham give vil,
Som aldrig nogen hørte til,
Og haver ingen Lige.

4.

Thi see! en Jomfru svanger er,
Og hun en Søn skal føde,
Som Guddoms Navn og Ære bær,
Dog Jesse Rodes Grøde!
Hand kaldes skal Immanuel,
I ham skal det gaa alle vel,
Som sig ey paa ham støde.

5.

Hand Smør og Hunning æde skal,
Og Børne-spiise tære,
Paa Ont og Got at giøre Val
Skal Aarene ham lære,
Endog hand er aff Ævighed
En Gud, og forud Alting veed,
Dog vil hand Barn og være.

437

6.

O vær velkommen i vort Kiød,
Vi ynske Dig til Lykke
Udi det Jomfru-Liv og skiød,
Som Guds Aand vilde smykke;
Du ved din Fødsel, Piin' og Død
Skal knuse Satan, Synd og Nød
I Ævighed nedtrykke.
Th: Kingo.