Kingo, Thomas Kom O Hedning-Frelser sand

KOm O Hedning-Frelser sand, Jomfru-barn foruden Mand, Det ald Verden undre maa, Gud dend Fødsel skikked saa.

[2] Ey ved nogen Mande-sæd, Est du med vort Kiød beklæd, Men ved Aandens Krafft du lood Danne dig dit Kiød og Blood.

[3] Jomfru-Livet svangred blev, Dog blev Kydskhed lige giev, Barnet som er Thronens Gud, Sendte Guddoms Krafter ud.

[4] Hand udaff sit Kammer gaar, Kydskheds Konge-sal, og staar, Som en Krigs-Helt, Gud og Mand, Der sin Vey vel løbe kand.

[5] Fra sin Fader kom hand hid, Gik og til sin Fader did, Hand til Helvede foer ned, Siden op til Herlighed.

[6] Du, som est dend sande Gud, Føer i Kiødet Seyren ud, Saa din ævig Guddoms Vold, Er vort svage Kiøds ophold.

[7] Krybben skinner aabenbar, Natten dend er lyvs og klar, Hvor at Gud og Troen vil Lyvse, der er Mørk ey til.

[8] Lov skee Faderen og Priis, Sønnen og disliger viis, Aanden og tillige med, Nu og i ald Ævighed.

D. Mort: Luther.