Kingo, Thomas Hvor kand vi Gud fuldpriise

Over Epistelen, Gal. 3, 23. 29.
Under dend Melodie:
Guds Godhed vil vi priise, etc.

1.

HVor kand vi Gud fuldpriise
Med hiertens Takke-sang,
Som gav os Lov og Liise
Fra Lowens haarde tvang!
Der Troens Sool og Dag
Begyndte at oprinde,
Med JEsu Fødsels Minde,
Til Saligheds Behag.

126

2.

Guds Pagt sig fordum tegned
Udi vor Forhuds Blood!
Nu Ordets Dug er regned
I Daabens reene Flood,
Hvor JEsus hand os toer,
Som lod sig selv omskiære,
Til Lowens siste Ære,
Hvis skygge der med foer.

3.

Bort da med Lowens Sæder
Og hendes strenge Tugt!
Thi JEsus hand os glæder
Med Evangeli-Frugt,
At alle de som troe,
Og i hans Navn er døbte,
Er ved hans Blood gienkiøbte
O søde Siæle-Roe!

4.

O JEsu, vi dig ære
Til Himlens høye Top,
For du dig lodst omskiære,
Og bandt saa Lowen op!
O blodig Nyt-Aars Søn,
Lad dine blodig Taare
Trøstfylde hver vor Aare,
O JEsu, hør vor Bøn!
Th:Kingo.

*