Kingo, Thomas O HErre GUd, din Lære

En anden over Evangelium
Under dend Melodie:
Dig takker Jeg kiære HErre, etc.

1.

O HErre Gud din Lære
Din Sæd, Dit reene Ord,
Som udsaaes til din Ære
I Folke-Hierters Jord,
Hvor Daallig dend sig finder
Naar du dend lader strøe,
Dend lider megen hinder,
Maa tit i spiren døe.

* 265

2.

Paa baned alfar Veye
Tiit noget falder need,
Som Fugle-Neb kand meye
Og deris Kroe giør feed!
Hvor mand i Hiertet baner
En alfar Verdens Vey,
Der Helved-Ravne raner
Guds Ord som agtes ey.

3.

Oppaa dend tørre Klippe
Vel noget spirer strax,
Men vedsken snart mon glippe
Gir aldrig Korn og Ax:
Saa er og manges grøde
Udi vor Christendom,
Snart spired og snart øde
I krafft og Kierne tom.

4.

Blandt Verdens stinde Torne
En Deel og strenter bort,
Som svinde maa og forne,
Og varer meget kort:
Gods, Vellyst, Verdens Ære,
De Helved-Torne er,
Som klemmer Guds Ords Lære,
At dend ey Frugter bær.

* 266

5.

Dend mindste Deel kun falder
Udi dend gode Jord,
Som faar sin Vext og Alder,
Med Frugten aff Guds Ord:
Hver Siæl som der vil være
Guds rette Sæde-Land,
Kand Tusind Frugter bære
Ved Himlens Dug og Vand.

6.

O Gud Du seer og kiender
Hvad Art aff Jord Jeg er,
Mit Hierte-Land sig vender
Paa Verden, og det bær
Saa lit udaff dend Grøde
Og Frugt Du venter Dig!
Mit Hierte det maa bløde,
Naar Jeg betænker mig.

7.

For Torn og haarde Steene
Min Hierte-Grund befrj,
Hegn mig med Naadens Greene
Fra Verdens Synde-stj!
Dyrk selv mit Hiertes Ager,
Dend Frugt maa bære saa,
Som det Dig, Gud, behager,
Til Ærens Krands at naa.
Th: Kingo.