Kingo, Thomas See! see nu bliver HErren kiendt

under dend Melodie:
Guds Søn er kommen aff Himlen ned, etc.

1.

SEe! see nu bliver HErren kiendt
Sin Naade hand udbreder!
Aff Gud Johannes bliver sendt
Som JEsu Vey bereder!
Der til sit Tempels Børn og Boe
Snart komme vil til Trøst og Roe,
For dem som ham tilbeder.

2.

Men hvordan vil de ondes Tal
Hans Tilkomst see og taale,
Naar hand med Rette-snoren skal
Ald deres Udyd maale!

* 236

De onde skulle ey bestaa,
Hand dennem underlagt skal faa
Sin hellig Foode-saale.

3.

Hand som en Guldsmeds Prøve-Ild
Skal Skum fra Guldet smelte,
Og hver som er i Synden gild
I Seebe-Tvetten elte!
Hans Præster skal hand rense saa,
De til Guds Tienniste skal gaa
Med Sandheds reene Belte.

4.

O JEsu, reens vor slemme Klud,
Naturens skidne Plette,
Lad Ordets Seebe-Vand og Lud
Vort Synde-skarn udtvette!
Vær, JEsu, vær os dog saa good,
At endelig dit dyre Blood
Vor Blodskyld ud maa slette.
Th:Kingo.