Kingo, Thomas O Glæde stoor! Vor JEsus er nu fød!

Over Evangelium, Luc. 2.
Som kand siunges i Prædike-stolen i Kiøbstæderne, saavelsom paa Landet.
Under dend Melodie:
I JEsu Navn skal ald vor Gierning etc.

1.

O Glæde stoor!
Vor JEsus er nu fød!
Og Gud hand boer
Udi vor syndig Jord,
Og vort skrøbelige Kiød!
Ah! at mit Hierte det maa
Vær' en Vraa,
Hvor Barnet JEsus sig
Kand hvile sødelig!
Hold, min Siæl, en Hyrde-Vagt,
Søg hvor Barnet hen er lagt,
Giv paa Engle-Sangen agt.

2.

Lov, Ære, Priis
Skal Gud i Himlen faa,
For Jesse Riis
Sprang ud i Jule-lis,
Og fik Guddoms Fylde paa
Jorden er fuld aff hans Fred,
Ald Fortred

* 94

Er fra min Siæl bortvendt,
Nu er Guds Vrede endt!
Gud skal vel behage mig,
Naar jeg kun, O JEsu, dig
Føder hver Dag Aandelig.
Th:Kingo.

Imellem Bønnen er giort for Prædiken og før Evangelium oplæses, Siunges dette Vers Tre gange.

ET lidet Barn saa yndeligt, Er fød for os paa Jorden, Aff en Jomfru reen og hellig, Hand er vor Frelser vorden: Haffde ikke det Barn Manddom taget, Da haffde vi alle blevet for- || tabet, Hand er vor Salighed eene, Vi takke dig O JEsu Christ, At du Mennisk' vorden est, Frj os fra Helvedes Piine.

Merk: Dend gandske Psalme findes her effter blant denne første Juledags Psalmer.

Effter Prædiken siunges: Effterfølgende Vers saasom det i Ritualen er beordret.

LOvet vær du JEsu Christ,
At du Menn'ske vorden est,
Fød aff en Jomfru reen og klar,
Thi glædes alle Engleskar Kyrieleis.

Merk: Dend gandske Psalme findes her effter pag. 121.

*