Kingo, Thomas HErre Gud, hvor agtes ringe

Over Epistelen, 1. Cor. 4. fra det første til det 6. Vers.
Under dend Melodie:
Som en Hiort med Tørst befangen, etc.

1.

HErre Gud, hvor agtes ringe
Dine Kirke-Tienere,
Som de ey udaff din Vinge
Haffde sin Beskiænnelse!
Da du dennem dog har sat
Til at vogte Himlens Skat,
Og. udi dit Huuses Ære
Til Huußholdere at være.

69

2.

Søde JEsu, Siæle-Hyrde,
Styrk du dennem med din Haand,
Til at bære saadan Byrde,
Med en villig Siæl og Aand,
De trofaste findes maa
I de store Ting og smaa,
At de Folkes vrange Domme
Kand med U-skyld forekomme.

3.

Ingen kand Rætfærdig være,
Endog hans Samvittighed
Kand med hannem Vidne bære,
Hand aff Satans Last ey veed:
Thi der er en Gud som seer
Hvad i vore Nyre skeer,
Hand kand eene Retviis dømme,
At sig ingen skal berømme.

4.

Fælder derfor ingen Domme
Vrangelig, før Tiden er
At vor JEsus hand vil komme
Til at dømme en og hver,
Og til Lyvset føre alt
Det som er i Mørke qvalt,
Hierters Raad at aabenbare,
Da skal hver sin Lov forfare.
Th: Kingo.