Kingo, Thomas Litaniet

Litaniet.
Forbarme dig Spar os kiere over os! HErre Gud!

KYrie Eleison!
Gud Fader forbarme dig!
Christe Eleison!
Christe forbarme dig!
Kyrie Eleison!
HErre hellig Aand forbarme dig!
HErre Gud Fader i Himmelen!
HErre JEsu Verdens Frelsere!
HErre Gud hellig Aand sand
Trøstermand!
Vær os barmhiertig!
Vær os barmhiertig!
Vær os Barmhiertig!

545

Frj os kiere HErre Gud!

Fra alle Synder,
Fra ald Vildfarelse,
Fra alt det som ont er,
Fra en ond u-forvarendes og brad Død,
Fra Pestilentze, Hunger og dyr Tiid,
Fra Krig og Bloodstyrtning,
Fra Oprør og Tvedragt,
Fra U-timelig Veyrlig,
Fra dend ævige Død,

Hielp os kiere HErre Gud!

For din hellige Fødsels skyld,
For din blodige sved,
For din Pine og Død,
For din hellige Jordefærd,
For din hellig Opstandelse og Himmelfærd.
I vor sidste Time,
Paa dend yderste Dommedag.

Hør os kiere HErre Gud!

Vi arme Syndere giøre vor Bøn til dig!
Styr og regiær din hellige Christelige Kirke!
Holdt Kirkens Tienere ved dit salige Ord og i et helligt
Levnet!
Forhindre ald Kætterj og Vildfarelse!
Føer dem paa dend rette Vey, som ere forførdte!
Lad Dievelen og alle Christendommens Fiender snart trædes under vore Fødder!
Giv dem alle din Aand og Krafft, som høre dit Ord!
Trøst alle dem som ere bedrøvede og redde!
Giv Konger og Førster Fred og Endrægtighed!
Giv vor Naadigste Arve-Herre og Konge, Kong CHRISTIAN, stedse seyervinding imod sine Fiender!
(igientages trende gange)

* 546

Giv vor Naadigste Arve-Herre og Konge, Kong CHRISTIAN, Fred og et lyksaligt Regimente!
(igientages trende gange.)
Giv Kongens Raad og dend gandske Menighed Velsignelse og Beskiænnelse!
Vær dem alle bistandig, som ere i Nød og Fare!
Forsørge alle dem, som ere hielpeløse!
Forbarme dig over alle Mennisker!
Forlad alle vore Fiender, og hielp dem at omvende sig!
Giv Frugt paa Jorden og bevare dend!
O HErre Gud hør os naadelig! O JEsu Christe Guds Søn!

Forbarme dig over os!

O du Guds Lam, som
bar Verdens Synder,

Miskunde dig over os!

O du Guds Lam, som
bar Verdens Synder,

Forleene os din Fred!

O du Guds Lam, som
bar Verdens Synder,

Gud forbarme dig over os!

Kyrie Eleison!

Versikel.

Vi have syndet med vore Forfædre.
Vi have mishandlet og haft os ugudelig!
O HErre handle ikke med os effter vore Synder!
Og betale os ikke efter vore Mißgierninger!
O HErre hør vor Bøn!
Og lad vor Røst komme til dig!