Kingo, Thomas Vær trøstig Sion, Jesu Brud

Lectien Esa. 60. v. 1. til det 7.
Under dend Melodie:
Der JEsus haffde sin Prædiken endt, etc.

1.

VÆr trøstig Sion, JEsu Brud,
Nok har du grædt og grundet,
O giør dig rede, see her ud,
Dit Lyvs er nu oprundet,
Og HErrens store Herlighed
Din JEsus er nu kommen ned,
Nu har du Spillet vundet!

2.

Vanvittighedens Mulm og Mørk
Er stoort paa Jorderige,
Folk gaar som i en taaged Ørk,
Veed lit aff Gud at sige:
Men JEsus Verdens Lyvs er seet,
Som i dit Kiød har sig beteet,
Thi skal ald Mørkhed vige.

3.

Hand skal for dem der nu i slum
Og Siæle-Blindhed vanke,
Ved Glædens Evangelium

* 150

Oplyse Sind og Tanke,
Saa Hedninge skal efftertraa
Udi det store Lyvs at gaa,
Og salig Trøst at sanke.

4.

Luk Øyne op, giv nøye agt,
Hvor Hedninge de komme
Til HErrens store Naade-Pagt,
Blant andre mange fromme,
Som Sønner og som Døttre de
Skal Adgang faa til Gud at see,
O dybe HErrens Domme!

5.

Da skal dit Hierte flyde ud
I store Glæde-Strømme,
Naar du skal see en Christen Brud
Aff Hedensk Herredømme,
Der skal med Guld og Røgelse
For JEsu Christo sig betee,
Hans Manddom at berømme.

6.

O JEsu, Du som Manddom tog,
Hielp os at see og kiende,
At Du os skrev i Livsens Bog,
Gid og vi kunde vende
Vort Guld og Gods, vort sind og siæl
Til alt det Dig behager vel,
Indtil vor sidste Ende.
Th:Kingo.

*