Kingo, Thomas Vare Gud ikke med os denne Tiid

VAre Gud ikke med os denne Tiid, Saa skal Israel sige: Vare Gud ikke med os denne Tiid, Vi hafde lid Angest og qvide, Gud saae de Christne store og smaa Aff mange Vantro foragtes saa, Som dennem monne saare forfølge.

[2] De Mennisker ere i Huen saa vred, De reyse dennem mod os alle, Saa Lefvendes hafde de siunket os Need, Med Grumhed os overfaldet, Vor Siæl hun gik igiennem det Vand, Vi hafde forsiunket alle Mand, Hafde Gud ikke med os været.

[3] Benedidet være HErren der os ey gav Under deris Tænder fangne, Alt som en Fugl der Snaren kommer aff, Saa er vor Siæl undgangen, Den snare er brusten og vi ere fri, Vor HErres Navn det staar os bj, Som haver skabt Himmel og Jorden.

[4] Ære være dig Gud i Evighed, Vor Fader lodst Du dig kalde, Begave os med din Miskundhed, Vi bede dig Du os ey undfalder, Den ære din Søn skal være lig, Fra nu og indtil ævig Tiid, Den hellig Aand ey fra skilles.

D. Mort. Luther.