Kingo, Thomas Hvor stoor er dog dend glæde

En Anden,
Under dend Melodie:
Jeg vil mig HErren love, etc.

1.

HVor stoor er dog dend glæde,
At mand med JEsu maa
I HErrens Tempel træde,
Og i hans Forgaard staa!
Dend Lyst, dend Roe, dend Ære
Kand aldrig siges ud,
Naar Siælen hun maa være
Sin Frelsers Kirke-Brud!

2.

Op Siæl, og agt vel nøye
Din JEsu Kirke-fær,
Gud gaar for hver Mands Øye,
Og lar sig lede her
Udaff Forældres Hænder,
I Lydighedens Baand,
Som selv ald Jordens Ender
Og Himlen har i Haand.

3.

O Tempel, hvad din Lykke
Paa denne Dag er stoor,
At JEsus selv vil smykke
Din Helligdom og Koor!

* 162

Gid Hierterne kun vilde
Annamme hannem, saa
Som hand, ald Naades Kilde,
I dem vil gierne gaa.

4.

Mens, ah! Guds Tempels Ære
Er lagt i støven ned!
Enhver sig selv kand lære!
Aff JEsu faa kun veed!
Hans Ord, hans Himmel-Tale,
Hans Prædiken, hans fliid,
Mod dem tør hver Mand gale,
Og giøre Munden viid.

5.

I Dag er JEsu Sæde
Iblant de Lærdes Flok,
Dog findes ingen Glæde
I deres Hierte-Blok!
De søger Skrifften nøye,
Men JEsus kiendes ey,
Som staar for deres Øye,
Thi stolthed siger Ney.

6.

O JEsu, gid Du vilde
Mit Hierte danne saa,
Det baade aarl' og silde
Dit Tempel være maa,

* 163

Du selv min Hierne vende
Fra Verdens kloge Flok,
Og lær mig Dig at kiende,
Saa har Jeg Viißdom nok.
Th. Kingo.