Kingo, Thomas JEsu Christ dig takke vi

JEsu Christ dig takke vi, Du lodst os ikke fortabes, Fra vore Synder giorde Du os frj, Du vilde selv for os plages, Thi Du haffde os inderlig kier, Vel dem det kunde besinde, At Du for vor skyld døder er, Der med vi Himmerig vinde: Haffde Du ikke dit Blood udgiffvet, Og saa for os betalet, Da haffde vi alle fortabet bleffvet, Til Helvedes Grund nedfaldet. JEsu Christ vi takke dig, Vi love dig, vi prjse dig.

[2] Hvo haffver hørt slig Kierlighed, Som Gud Fader haffver os beteed, Vi som vaare aff Synder leed. Thi alle hans Bud haffde vi Forgiet, Derfor vaar hand paa os vred, Vi vaare hans U-venner alle, Ævig Pine haffde vi fortient, Ræt baade Unge og Gamle. * 292 Men Gud for sin Miskundhed Monne sig over os forbarme, Sin eeniste Søn sende hand her || ned, At frelse os Usle og Arme. JEsu Christ, vi takke dig, Vi love dig, vi prise dig.

[3] Derfor skulle vi være glade, Og altid Gud fast love, Hand vil intet andet hafve For sin Velgierning og Gafve, End at vi skulle Synden overgifve, Derfore leed Guds Søn Pine, At vi skulle nu ræt Christelig leffve, Hver andre elske og lide, Giøre dem got som os giør ont, Som Gud imod os monne giøre, Der paa kiendes vi at være Guds Folk, Om vi os i Kierlighed øffve. JEsu Christ, vi takke dig, Vi love dig, vi prise dig.