Kingo, Thomas Et Barn er fød i Bethlehem

ET Barn er fød i Bethlehem, Bethlehem, Thi glæder sig Jerusalem, Halleluja, Halleluja.

[2] Hand lagdes i et Krybberom, Krybberom, Ey Ende har hans Herredom, Halleluja, Halleluja.

[3] De Viis' aff Østen komme der, komme der, Guld, Mirr' og Røgels' offret hver, Halleluja, Halleluja.

[4] Hand fødes aff en Jomfru skær, Jomfru skær, Foruden Mand hans Fødsel er, Halleluja, halleluja.

[5] Vort Kiød og blood hand paa sig tog, paa sig tog, U-skad af Diev'len blev hand dog, Halleluja, halleluja.

[6] I Kiød og Blood er hand os liig, hand os liig, I synden er hand os u-liig, Halleluja, halleluja.

[7] Os alle giør hand sig og liig, sig og liig, Og føer os saa til Himmerig, Halleluja, halleluja.

[8] For denne samme Naades Tiid, Naades Tiid, Skee ævig Lov dend HErre bliid, Halleluja, halleluja.

[9] Lov Priis og Ær' i Ævighed, Ævighed, Skee dend hellig Trefoldighed, halleluja, halleluja.