Kingo, Thomas O kiæreste Siæl, op at vaage

Over Epistelen, 1. Cor. 5.
Under dend Melodie:
Med Sørgen og Klagen holdt maade, etc.

1.

O Kiæreste Siæl, op at vaage,
Thi Dødsens og Helvedes Taage
Ved JEsu Død alt er forsvunden,
Og Seyeren ævig er vunden.

* 500

2.

Bort Synder og Laster og Lyder,
Fremskinner I hellige Dyder;
Thi JEsus vil Hellighed have,
Som lod vore Synder begrave.

3.

Hver rense sin Surdey aff Hierte,
Og syndige Lyster udsnerte,
Ald Ondskab fra Siælen udfeye,
Og gamle vanartige Deye.

4.

Et Paaskelam for os er blevet
Til Slagterbenk ynkelig drevet,
Vor Christus vor Glæde og Ære,
Som vilde vort Offre-Lam være.

5.

Hans Fryde-Fest hellig vi holde,
Og banke paa Himmelens Volde,Med Psalmer og Aandelig Sange,
Ja pukke mod Døden og prange.

6.

Gid Reenhed hvert Hierte besmykke,
Og Sandhed i Sindet sig trykke,
Saa skal vi fra Ondskab udtræde,
Og Paaske-Fest holde med Glæde.
Th: Kingo.

*