Kingo, Thomas Paa Gud jeg mig Ævindelig

En Anden
Under dend Melodie:
Jeg takker dig, ræt hiertelig, etc.

1.

PAa Gud jeg mig
Ævindelig
Alleene vil forlade,
Alleene hand
Det vil og kand
Affvende, som kand skade.

315

2.

Hans Ord staar fast,
Om med en hast
Hand altid ey bønhører,
Hand hører dog,
Ind i sin Bog
Hver Hierte-Suk hand fører.

3.

Jeg dette veed
Guds Trofasthed
Har alle de fornommen,
Som tiede,
Som biede,
Til Tiden dend er kommen.

4.

Gud Zebaoth,
Skiold, Klippe, Slot,
Du stedse mig skal være:
Jeg dog engang
Med Takke-sang
Skal dig for Hielpen ære.

5.

Dit Ord jeg har,
Saa klar og bar,
Dit Løffte jeg vel mindes,
Jeg ikke skal
I Graadens Dal
Aff Fiender overvindes.

316

6.

Hey! Satan! hey!
Jeg reddes ey
For dig og alle dine,
Gud staar mig bj,
Jeg gaar vel frj,
Faa Satan skal jeg trine.

7.

Jeg siunge vil,
Og trodtze til:
Med Gud vil jeg vel vinde,
Skal Himmel, Jord
Forgaa; Guds Ord
Forgaar dog ingensinde.
Mag: Jens Pedersøn.