Kingo, Thomas Vi med Forundring daglig maa

En Anden
Under dend Melodie:
Maria hun er en Jomfru reen, etc.

1.

VI med forundring daglig maa
Til JEsu Kundskab træde,
Og i hans boligs Forgaard staa
Med stoor forundrings glæde,
Hans Krybbe og hans Fødsels sted,
Dend bør vi med
Forundrings Taare væde.

2.

Med Joseph og Maria vi
Maa vel aff Under sige,
At hand til Verdens Trængsels stj,
Fra Thronen vilde stige
Og Himlens Herlighed affstaa,
For Høe og Straa!
Det Under har ey lige.

3.

Selv Joseph og Maria kand
Det Under aldrig glemme,
At de om Barnets Guddoms stand
124 Jo meer og meer fornemme!
Selv Satan ikke denne Rood,
Og Guddoms Flood
Oprykke kand og dæmme.

4.

Med Simeon vi ynske vil
Ald Naade, Held og Lykke!
Bliv sterk, O lille Kæmpe, til
Din Fiendes Hals at trykke,
Iføer dig Krafft, bliv sterk og stoor,
Du Himmel-Noor,
Du Siælens dyre smykke.

5.

Bliv dennem kun en snuble-steen,
Som sig paa dig vil støde,
Lad dennem falde sig til Meen,
Ja blive skændt og øde!
Men reys dem op som paa dig troe,
Dem vil du jo
Med ald din Naade møde.

6.

Men, O Maria, skal din Siæl
Og tugtig' Hierte finde
Sit Sverd, sit Korß, sin sorrigs Pæl,
Du beste Jordens Qvinde!
Det faar saa gaa som Gud hand vil,
Vær du kun still',
Hand skal dit Saar forbinde.

125

7.

Gid vi med Bønnen Dag og Nat,
Med Faste, Graad og Klage,
Som Anna tager JEsum fat,
I alt vor Levnets Dage!
At hand os saa aff ald vor Nød,
Fra Synd og Død,
Vil til sin Glæde tage.
Th: Kingo.

Til denne Søndag kand og bruges
disse Psalmer.

Fra Himlen høyt komme vi nu her, etc. pag. 118.

Nu er fød os JEsus Christ, etc. pag. 120.

Maria hun er en Jomfru reen, etc. pag. 117.

Ald dend gandske Christenhed, etc. pag. 124.