Kingo, Thomas Fader vor udi i Himmerig

FAder vor udi Himmerig, Som badst os leve Brøderlig, Og dig med Fliid at kalde paa, Vor Bøn du gierne høre maa, Giv at ey alleene beder vor Mund, Hielp at det gaar aff hiertens Grund.

[2] Helligt vorde HErre dit Navn, Dit Ord lad komme os til Gavn, At vi maa leve Christelig, Dit Navn kand æres flittelig, Fra falsk Lærdom du være vor Tolk, Vend om dit arme forførdte Folk.

538

[3] Tilkomme os dit Rige, Ævigt hos os at blive, Dend hellig Aand trøste os sandelig, Med sine Gaver mangfoldelig, Slaa ned ald Dievelens Vold og Magt, Bevar din Kirke med din Krafft.

[4] Din Villie skee i Jorderig, Ligesom dend er i Himmerig, Giv os en good Tolmodighed, Naar vi skulle lide sorrig og Nød, Fordriv ald Legemlig Begiær, Som altid mod din Villie er.

[5] Giv os og nu vort daglige Brød, Med hvis vi behøve til Livsens Nød, Frj os HERRE Gud fra Tvist og striid, Fra Krankhed og dend dyre Tiid, At vi maa nyde Freden good, Og sky Gierighed dend onde Rood.

[6] Og ald vor skyld forlad os her, At hun ey os bedrøver meer, Som vi og vore Skyldener Gierne forlade en og hver, Giør os at tiene alle bereed, I Kierlighed og Eenighed.

[7] Naar vi og fristes lad os staa, At Satan os ey fange maa, Til hvilken side hand komme kand, Hielp os at vi faae Overhand, Med en fast Troe imod hans List, Der til hielp os O HErre Christ.

[8] Fra Ont bevar os sammelund, Thi Ont er baade Dag og stund, Frj os og fra dend ævige Død, Og trøste os i vor sidste Nød, Forsee os med en salig Aff||gang, Vor Siæl annamme i din Haand.

[9] Amen det Ord er sandt og vist, Der til bestyrke vor Troe vel fast, At vi og ikke tvile der paa, Hvis vi her med nu bede saa, Alt ved dit Ord i Navnet dit, Thi siunge vi nu Amen friit.

Nu bede vi dend Hellig Aand, etc. pag. 6.