Kingo, Thomas Vi Christum love hver og een

VI Christum love hver og een, Guds Søn udaff en Jomfru V reen, Saa viit som Himlens Bue gaar, Fra Sool gaar ned til hun opstaar.

[2] Dend som i Verden alt har skabt, Paatog vort Kiød som vaar fortabt, Hand Kiødet kunde frj ved Kiød, Og skabning sin fra ævig Død.

[3] Det Jomfru Liv det opfyldt blev Ved HErrens Aand som Verket drev, Dend Jomfru som det Foster bar, Hun selv ey vidste hvad det var.

[4] Det kydske Jomfru Liv og Blood, Det blev med hast Guds Tempel good, Enddog hun viste ey aff Mand, Blev svanger ved Guds Ord og Aand.

[5] Dend Jomfru ham til Verden bar, Som Gabriel forkyndet har, Johannes sprang mod ham med Lyst, Der hand laa under Moders bryst.

[6] Hans Seng dend var de bare straa, Hvor paa hand ned i Krybben laa, Med ringe Melk hand føddes der, Som spiiser alle en og hver.

[7] Dend Engle-skare glæddes brat, Og sang Gud Low om Julenat, De Hyrderne dend Tiding bød, At Siælens Hyrde nu var fød.

[8] Gud Fader være Ær' og Priis, Hans kiere Søn disligerviis, Dend hellig Aand der til ogsaa, Skal nu og ævig Ære faa.

D. Mort. Luther.