Kingo, Thomas Eya dend striid en Ende fik

Siunges som:
Gud Fader udi Himmerig, etc.

EYa dend striid en Ende fik, Dend Seyer alt er vunden, Forbi dend lange Fare gik, Dend yndig Fred er funden.

[2] Op HErren, op aff Døde stood, Som alt var spaad for langen, Slog Fiendens Velde ned til Food, Og førde Fengslet fangen.

[3] Sit tabte Folk igien udtog, Udaff dend mørke Hule, De trøsteløse Siæle drog Aff Dødsens Dræbe-Kule.

* 508

[4] For hannem skalff og bevede Dend hede Helved-skare, Fløy aff med hast og skrekkelse, Som Mørk for Sool hin klare.

[5] Hvor er nu Synd din skarpe Braad? Hvor er nu Død din Gadde? Hvad har nu ald jer Anstød naad? Vi end er ubeskadde.

[6] Eya vi gladen Seyer fand, Eya vi Priisen bære, Eya vi alt det overvand, Eya vi frelste ere.

M. Joh. Brunsman.