Kingo, Thomas Hvo som aff Gud er fød

Over Epistelen, 1. Joh. 5.
Under dend Melodie:
Udi min Angst og Nød, etc.

1.

HVo som aff Gud er fød,
Og ey i Synd er død,
Hand Verden overvinder
Ved Troen, og befinder
At JEsus Christ vor HErre,
Guds ævig Søn mon være.

2.

Hand kom med Vand og Blood,
Som med en Rense-Flood,
Dog ey med Vand alleene,
Aff synd at toe os reene,
Men og med Blood tilliige
Aff Naadens strøm og Dige.

3.

I Himlen trende boer,
Gud Fader og det Ord,

* 530

Dend hellig Aand deslige
Der Vidnißbyrd affsige
Om Christi Guddoms Ære,
De Tre og Et mon være.

4.

Paa Jorden er og Tre
Som Vidnißbyrd betee
For os i Naadens Rige,
Aand, Vand og Blood tillige,
Som Gud ved Sønnen sende,
Et giøre dog de Trende.

5.

Er dog et Menniske
I Vidne an at see,
Da er Guds Vidne meere
End tusindes og fleere,
Ja heele Verden ikke
Guds Vidnisbyrd kand vrikke.

6.

Guds Vidne dette er,
At Gud vil give hver,
Hans Søn vil Troe og lyde,
Det ævig Liv at nyde,
Men hvo paa ham ey lider,
Til ævig Død nedglider.
Th. Kingo.