Kingo, Thomas Hvor saligt var det Egte-Par

En anden over Evangelium,
Under dend Melodie:
Hvad kand os komme til for Nød, etc.

1.

HVor saligt var det Egte-Par
I Cana overmaade,
Hvor JEsus selv indbuden var
Til deres Fryd og Baade,
Dend Bryllups dag og Glæde-Fest
Blev herlig aff dend Bryllups Giest,
Som giver ævig Naade.

2.

Men, som dend Dag randt aldrig frem
Fra gylden Morgenrøde,
Jo nogen Sorg og Modgangs Klem
Guds kiære Børn kand støde;
Saa reen seer ikke Himlen ud,
At jo en Sky med storm og slud
Kand Middags Solen møde.

183

3.

Saa gik det her de Unge too
I deres Bryllups Glæde,
Dog JEsus Verdens Sool og Roo
Personlig vaar tilstæde,
Alligevel slap Modgang ind,
Og trykte deres kierlig Sind,
Paa deres Brude-sæde.

4.

Dend gode Viin før Tiden slap,
Men Vandet blev tilbage,
Saa bliver Glæden offte knap,
I beste Fryde-dage!
De Modgangs Vand i Brude-Kar
Aff Korssens beeske Strømme far,
Som vi maa offte smage.

5.

De fleestes Kar er tomme for
Dend safft aff Glæde-Druer,
Paa Brude-Benken tunge Kor
Mand hos saa mange skuer!
Naar Fryde-Døren lukkes op,
I Baghold staar en Modgangs Trop,
Som høder stifft og truer.

6.

Dog findes tiit en Christen Siæl
Som med Maria minder
Om Korssens haarde Trykke-Pæl,
184 Og med os sammenbinder
I Kierlighed, i Bøn og Troe,
Indtil vi Liise, Trøst og Roe
Ved JEsu Hielp befinder.

7.

Naar du kun inden Døren er,
O JEsu, lad da banke
En gandske Nøds og Modgangs Hær,
Lad sorrigs Vand sig sanke
Til alle Kar de fulde staa,
Dog skal din Trøst dem overgaa,
For du har Haand i hanke.

8.

Din Time kommer, naar du seer
Vort Kar vil overflyde,
Naar alle Ting sig slet beteer,
Da skal din Hielp frembryde,
Da vil du vende Korssens stand,
Og Glædens Viin for sorgens Vand
I vore Hierter gyde.

9.

O JEsu, du som Hierter kand
Alleene sammenbinde,
Og føre dem i Egtestand,
O lad din hielp sig finde
Hos alle dem som i din Frygt
Har deres Løffter paa dig bygt,
Lad Fryd for dem oprinde.

185

10.

Giv Ære, Held og gode Raad,
Giv tusindfoldig Lykke,
Bekræfft du selv ald deres Daad
Udi dit gode Tykke!
Velsigne deres Bryst og Liv,
Og effter Døden dennem giv
Din Himmels Ære-smykke.
Th:Kingo.

Merk: Naar Brudefolk ere, kand disse too næst foregaaende Vers siunges effter at Vielsen er skeet.