Kingo, Thomas Nu kom her Bud fra Engle-Koor

En anden over Evangelium,
Under dend Melodie.
Maria hun er en Jomfru reen, etc.

1.

NU kom her Bud fra Engle-Koor,
At Gud vil nederstige,
Hans Søn, som i det høye boor,
Og eyer Ærens Rige,
Vil tage sig vort Kiød oppaa,
Og Mandom faa,
Det Nyt er uden Lige.

439

2.

Maria nu et Budskab faar
Fra Gud som Engle byder,
Og i sit Ærinde formaar
At de hans Bud adlyder!
Dend Gud-velyndte Jomfru-Siæl,
Ved Gabriel,
Guds Huld og Helsen nyder.

3.

Liffsaligste blant Qvinde-Kiøn,
Gud vil dig høyt begave,
Thi Guds Enbaarne kiere Søn
Skal Vaaning i dig have,
Og i dit Lives Jomfru-skriin,
En sted for sin
Undfangelse vil lave.

4.

Guds Krafft Dig overskygge skal,
Dit Liv en Søn skal bære,
Med Guddoms Fylde uden Tal,
Hand og dit Kiød skal ære!
Ja JEsus er hans søde Navn,
Som i din Favn
Skal fød og fostret være.

* 440

5.

Hand er Guds Søn saa stoor og sterk,
Som Satan skal bekrige;
Guds Engle i det Under-Verk
Begierer ind at kige!
Ved ham skal Jacobs Huus bestaa,
Thi hand skal faa
Et ævigt Kongerige.

6.

Saa har da Gud sit Folk besøgt,
Og Jomfru-Livet giested,
Hvor ved vor Glæde er forøgt,
Og alt vort Haab befæsted,
At hand for os betaler aff
Dend skyld og Krav,
Hvor med vi alle rested.

7.

Det Jomfru-Liv velsignet er
Med Livsens reene Drue,
Guds Søn hun under Hiertet bær,
Som hendes Bryst skal sue!
Der ligger Gud, et lidet Noor,
Og sagte groor!
Det Under er at skue!

8.

O søde JEsu, lad din Aand
Mig krafftig overskygge,
Bereed mit Hierte ved din Haand,

* 441

At Du der i kand bygge,
At Jeg kand ogsaa Aandelig
Undfange Dig,
Og aldrig fra dig rygge.

9.

Saa skal din Himmel i mig her
Ved din Aands Krafft begynde,
Mit Hierte, Siæl og ald Begiær
Dig op til Gud skal skynde,
Indtil Jeg bliver Engle-liig
I Himmerig,
Og aldrig meer skal synde.
Th: Kingo.