Kingo, Thomas O JEsu hvordan kand jeg dog

Om Foodetvetten,
Hvor om effter Ritualen skal handles
til Afftensang, siunges under
dend Melodie:
Naar min Tiid og stund er for haand, etc.

1.

O JEsu hvordan kand jeg dog
Din Kierlighed udgrunde?
Om Himlens Telt vaar alt en Bog
Og Jordens store Runde,
Paa Jord og Hav og Stierners Vey
Din Ydmyghed dog kunde ey
Forfattes nogenlunde.

462

2.

Du steeg ned fra dit Himmerig,
Der Du i Magt og Ære
Og Guddom vaar din Fader Hig,
Paa det Du kunde være
Deelagtig i vort Kiød og Blood,
At dempe Syndsens bittre Rood,
Og Korset for os bære.

3.

Ræt for dend hellig Paaske-Fest
Og store Høytiids Dage,
Der Du vaar Dødsens Pine nest
Paa Korsets Træ at smage,
Et Afftens Maaltid holdte Du,
Der Satan Judas stak ihu
Dig at forraade fage.

4.

Fra Nadveren Du reyste dig
Og lagde dine Klæder,
Omgiordet med en skiørte-fliig
Frem med et Bekken træder,
Opfyldt med Vandets reene Flood,
Og toode hver Discipels Food,
Ja end paa din Forræder.

5.

Men Peder hand sig undrer paa
Og blues overmaade,
At dog hans syndig Food og Taa
Skal tage mod dend Baade,
463 At de ved JEsu Haande-Tvet
Skal vaskes aff hver ureen Plet;
Hand fatter ey dend Naade.

6.

Jeg gaar og i Forundring hen,
Og veed ey hvad at sige,
Naar Jeg seer JEsum Siælens Ven
Saa dybt at nederstige,
At og hans Haand og Himmel sad
Ned under deres Foode-blad,
Med Vand aff Naadens Dige.

7.

Jeg saa til mine Fødder seer,
Og deres sælsom Gange,
I Verdens henge-dynd og Leer
Paa stier meer end vrange,
Og sukker strax: O JEsu, kom
Og skyll dem ud, thi runden om
Er deres smitter mange.

8.

Fra Issen til min Foode-saal
Du kand Ureenhed hitte,
Som er foruden Maad' og Maal
I Synds omflottig smitte!
O vask mig fra min Top til Taa,
Saa vil Jeg i dit Foodspoor gaa,
Og mig paa Bood beflitte.

464

9.

Vask Food og Hierte, Siæl og aldt,
Og lad mig aldrig komme
Did hen hvor Jeg i søle faldt,
At dine store Domme
Ey skulle falde mig oppaa,
Men at Jeg deel med dig kand faa,
Naar denne Tiid er omme.

10.

Giv at Jeg aff dig lære kand
Sand Ydmyghed i Live,
Jeg ey i nogen Lykke-Stand
Saa opblæst skulde blive,
Jeg jo min Næste tienne vil,
Saasom hans Nødtørfft siger til,
Og Jeg ham hielp kand give.

11.

Gak Riigdom, Høyhed, Ære gak
Til hvem som du kand blinde!
Jeg siger JEsus tusind Tak,
Som lod sig ydmyg finde!
Gid Jeg udi hans Foodspoor maa
Til Himlens Ære ydmyg gaa,
Og Seyer-Kronen vinde.
Th: Kingo.