Kingo, Thomas Vor JEsus aff Landflygtighed

En Anden
Under dend Melodie:
Jeg veed et ævigt Himmerig, etc.

1.

VOr JEsus aff Landflygtighed
Hiemreysen har i sinde,
Thi Døden slog Herodes ned,
Som paa hans Død lood spinde.

2.

Udi fuld glad og good en Drøm
En Engel Joseph vakte,
Og sagde ham, at Dragens strøm
En liden Grav betakte.

3.

Stat op, O Joseph, siger hand,
Din Fæstemøe skal følge,
Som fødde JEsum Gud og Mand,
Nu sattes Modgangs Bølge.

4.

Reys du kun hiem, om end dig skiær
I Sindet nogen qvide,
Omskiønt at Arkelaus bær
Sin Faders Sverd ved side.

140

5.

Der er dog end en liden Plet,
Hvor du kandst boe og bygge
Udi det ringe Nazareth,
Der faar du skiul og skygge.

6.

O JEsu, naar jeg tænker paa
Din Flugt, din Sorg og Møye,
Da flyder mig saa salt en Aae
Paa Brystet fra mit Øye.

7.

Dog trøstes jeg, fordi Du fik
Egypten under Foode,
Hvor før dit Folk i Trældom gik,
Og dem var slet til Moode.

8.

Jeg er, O JEsu, som Du seer,
En arm Udlending bleven,
I Verdens Trældom, Dynd og Leer,
Viit fra din Himmel dreven.

9.

Dog henter Du mig hiem igien
Til din saa søde Hvile,
Min Sorg med Tiden slides hen,
Du til min Hielp skalt ile.

141

10.

Og om en Sorg i Verden skal
Den anden Haanden rekke,
Saa kand dog Du min Jammers Tal
Forlindre og forstekke.

11.

Und mig et ringe Nazareth,
En liden rolig Rede,
Hvor Jeg aff Gud kand blive mæt,
Og JEsum kun oplede.

12.

Saa skal Jeg da i Fryd og Roe,
O JEsu, Dig omfaune
I Himlens rette Hiem og Boe,
Der skal ald Sorrig staune.
Th: Kingo.