Kingo, Thomas Op Hierte, Hu, op Siæl og Sind

Over Epistelen, 1. Pet. 3.
Under dend Melodie:
Jeg beder dig min HErre og Gud, etc.

1.

OP Hierte, Hu, op Siæl og sind
Til Faste, Graad og Klage,
Nu fører Tiden atter ind
Vor JEsu Pinsels Dage,
Da dend Rætfærdige hand leed,
Og endelige døde
For vores U-rætfærdighed
Og store Synde-brøde.

2.

For os hand villig vilde sig
Hen til et Offer give,
At vi med Gud Ævindelig
Forligte kunde blive,
At Siæl og Legeme de maa
Guds hellig' Offer være,
Naar vi i JEsu Troe vil staa,
Og dem for Gud frembære.

3.

Paa Korset fandt hans Blood og Kiød
Med en utrolig Smerte,
Dend meer end Galde-bittre Død,
Der persede hans Hierte:
268 Dog ved sin ævig Guddoms Krafft
Hand denne skade bødte,
Og tog sig Liv mod Dødsens Safft,
Der hand til døde blødte.

4.

Til Helvede hand og nedfoer
I samme Krafft og styrke,
Hvor de fordømde Aander boer
I Fengsel, Ild og Tyrke;
Ja dem som udi Noæ Tiid
Guds Ord ey lyde vilde,
Men lystede i syndig Iid
Sin Salighed at spilde.

5.

En Torden-Prædiken hand dem
Udaff sin Mund lod høre,
Og hvordan hver en troeløs Lem
Tilstoppede sit Øre,
Der de ved Noa mindtes om
Guds Taal, og kunde blevet
Ved Vand forløst fra Verdens Dom
Som ævig nu er skrevet.

6.

Nu Daabens klare Flood og Vand,
Som os Syndfloden tegner,
Til Salighed os rense kand,
Guds Naade paa os regner,

* 269

Saa at dend gamle Adams sæd
Maa drukn' og undergange,
Naar i Guds Ark og Menighed
Vi Salighed erlange.

7.

Vort Kiøds udvortis fule Plet
Ey Daabens Vand affbader,
Men det er Siælens Himmel-Tvæt
Og Pagt med Gud vor Fader
Ved JEsum, som stood op og foor
Hen op til Himlens Ære,
Hvor hand i høye Engle-Koor
Aldmægtig mon regiære.

8.

O Gud, som Forbund, Fred og Pagt
Med os i Daaben giorde,
Styrk os mod Satans Vold og Magt,
At vi Guds Lemmer vorde,
Der Adams Lyster udi Vand
Neddrukne og forsenke,
Vi paa din Pagt i Døden kand
Med Troe og Tilliid tænke.
Th:Kingo.

*