Kingo, Thomas Hvo kand ey glædes hiertelig

Over Epistelen, Hebr. 9.
Under dend Melodie:
Jeg beder dig min HErre og Gud, etc.

1.

HVo kand ey glædes hiertelig,
At JEsus vilde tage
Saa høyt et Præstedom til sig,
I hans Fornedrings Dage,
At alt det Gode som vi veed
Der vaar fra Gud i vente,
Hand det, ved sin Rætfærdighed
Og Død, os vilde hente.

2.

Hand tog et Tabernakel paa,
(Vort svage Kiød og Klæde,)
I hvilket hand og vilde gaa
Ind i Guds Riges Glæde:

* 415

Naturen roser ey sin Haand
At dend har dette bygged,
Men HErrens gode hellig' Aand,
Hvis Krafft det overskygged.

3.

Guds Helligdom hand ey oplood
Ved Blood aff Kalv' og Bukke,
Men med sit Hiertes røde Flood
Hand Himlen vild' oplukke,
Hvor hand en Ævig Sone fandt
For alle vore Synder,
Saa vi er og forsikret grandt,
Gud os i hannem ynder.

4.

Og dersom Fæ-Blood rense kand
De Kiøds udvortes Plette,
Og Qvie-Askens sprenge-Vand
Ureenhed kand afftvette;
Hvor meget meer skal JEsu Blood
Afftoe ald Ondskabs smitte,
Som ved vor Siæl og Nyre-Rood
Guds Aand best veed at hitte.

5.

Vor JEsus sig i Døden gav,
Gud med sit Offer æred',
Og i hans Døds det dybe Hav
Vor skam er skylt og skiæred!

* 416

Vor Meglere hos Gud hand blev,
Vi skal Guds Rige arve,
Hand sin Forpligt paa Korset skrev,
Og lood dend blodig farve.
Th. Kingo.