Kingo, Thomas Hører til I høye Himle

Om JEsu Lovsang,
Under dend Melodie:
Som en Hiort med Tørst befangen, etc.

1.

HØrer til I høye Himle,
Hører til I Engle-Koor!
Hører O I Folk som vrimle
Og som Jordens Klod beboer!
Høre hver som høre kand,
Hver som Sands har og Forstand,
Alt det som har Aand og Øre
Lave sig nu til at høre.

2.

JEsus, O vor JEsus siunger!
O en meer end Engle-Sang!
Tier alle Engle-Tunger!
JEsu Røst maa have gang!
Himlens heele Harmoni
Sættes nu i Melodi
Ved vor JEsu Mund og hierte,
Før ham Døden skulde smerte.

3.

O I Guds Apostel-skare!
O hvad Eders hierte-grund

* 277

Maatte med Forstand opklare!
Der I sang aff JEsu Mund,
Med et stort Hallelu-jah:
Priste Gud for Frelse fra
Det Ægyptisk' Aag og Plage,
Og for Kanans Fryde-dage.

4.

Men, O søde Himmel-Sanger!
Du har vel opladt din Røst For ald Verdens Folk og Fanger,
Takket Gud for denne Trøst;
At de skulle Frihed faa,
Og udi Guds Rige gaa,
Ved dit Fengsel, Død og smerte,
Og ved Blodet aff dit hierte.

5.

O hvad søde Himmel-Toner
Dog oppaa din Tunge laa!

* 278

Du som Verdens Synd forsoner,
Sang ræt som Du Døden saae!
Adam gik aff Paradiis,
Græd for HErrens Vredes Riis,
Du igien med Sang oplukker
Himlens Dør, og Slangen sukker.

6.

Men Du da aff Sang begynder,
Og Du est i Siælen froe,
Søde JEsu, det forkynder,
Liise for min svage Troe,
At, naar Jeg min Død og Vee,
Skal for mine Øyne see,
Jeg i Dig skal trøstig blive,
Og i Sang min Død fordrive.

7.

Stem da op mit svage Hierte,
Stem min Tunge, Siæl og Aand,
At Jeg siunger om din smerte,
Vri mig med din egen Haand,
At din Død dend blive maa
Alt hvad Siælen Nyner paa,
Saa Jeg drive kand og dræbe
Døden, med din Død paa Læbe.

8.

Siung min Siæl, og lad dig høre!
Glem dog ey andægtig Graad!

* 279

JEsu Aand dend dig skal røre,
Siung om Eblet Adam aad!
Siung saa om det JEsus leed,
Om hans Kors, hans blood og sveed,
Siung og troe, saa skal du stige
Siungendes i Himmerige.
Th:Kingo.