Kingo, Thomas O JEsu, hvad Du meget lide maa

Over Evangelium, Joh. 8.
Under dend Melodie:
I JEsu Navn skal ald vor Gierning, etc.

1.

OJEsu, hvad
Du meget lide maa,
Aff Jøders Had
Og deres Tungers Lad,
Som Du taallig hører paa!
Ingen med sandhed og Fynd
Nogen Synd
Kand overtyde dig,
Dog lyves dristelig,
At Du far med Dievie-spil!
Naar Du Sandhed sige vil
Faar Du Steen og Trusel til.

2.

Saa veed Jeg vel
At Sandhed faren er!
En Udyds Træl
Og en forhærdet Siæl

* 417

Dødsens Avind til dend bær!
Lær mig, O Gud, at Jeg ey
Aff din Vey
Fra Dyd og Sandhed gaar,
Min Siæl til Nag og saar!
Lad kun saa hver Helved-Trold
Øve Løgn og Overvold,
Du est dog mit Hinderhold.
Th: Kingo.