Kingo, Thomas Nu kommer Vaaer Og salig velstand snart

Over Evangelium, Luc. 8.
Under dend Melodie:
I JEsu Navn skal ald vor Gierning, etc.

1.

NU kommer Vaaer
Og salig velstand snart,
Vor JEsus gaar
Og Ordets sæd udsaar,
Med en hellig Himmel-art!
Dog visner noget og døer
Som hand strøer
I Folkes Hierte-Jord,
Det alt ey lige groor!
Syndsens Vey og Ondskabs steen
Lysters Torne giøre meen
Saa Guds vext er slap og seen.

264

2.

Gud dyrke saa
Mit hiertes skarpe Jord,
Jeg med attraa
Og andagt fatte maa
Himlens sæd og Livsens Ord!
Hold, JEsu, hold Satans Kloe
Fra min Troe,
Ryk vellyst, gierigt Mood
Op fra mit Hierte-Rood;
Plant du dig saa, JEsu, ind
I mit Hierte, Siæl og Sind,
Og min Frugt til Korset bind.
Th:Kingo.