Kingo, Thomas Om Gud ey hafde været her

Under dend Melodie: Vaare Gud ikke med os denne, etc.

1.

OM Gud ey hafde været her,
Maa vi nu alle sige!
Og hafde ey Guds Haand i sær
Forvaret Land og Rige,
Da var vi blevne Ødelagt,
Men Gud lod see sin Haand og Magt
Som haver ingen lige.

2.

De vrede Mænd med megen Magt
Og Vold mod os opstoode,
De Krone, Scepter hafd' i Agt
At legge sig til Foode,
Men HErrens Øye, Sool og skiold
Holt Vagt oppaa vor Muur og Vold,
Saa Lykken om os groode.

3.

Som grumme Dyvr de tænkte paa
At ville os opsluge,
Og ald vor Herlighed som straa
Udi en hast afluge!
Men Gud hand Deris Kieffter bandt,
Og lod ald Verden kiende grandt
At hand Dem kunde knuge.

243

4.

Som grumme Floder brød de ind
Og hastig overfused,
De trængde os til Siælen ind
Og hefftig mod os sused:
Gud lod vor Siæl dog giennem gaa,
Men de i Blode-strømmen laa
Dend tiid de grummest brused.

5.

Velsignet være HErrens Navn
Indtil ald Jordens Ender,
Som tog sin Salvede i Favn,
Og brød hans Fienders Tænder,
At hand med os ey blev til Rov,
Vi der for HErren Priis og Lov
Med ævig Tak opsender.

6.

Dend sterke Snare overbrast,
Som Fuglen vi undkomme,
Paa Gud vor hielp vaar ene kast,
Hand brød de sterke Bomme!
Vi Dig, O Gud, derfore vil
Ald Priis og Ære bære til,
Og priise dine Domme.
Th:Kingo.