Kingo, Thomas Nu bede vi dend Hellig Aand

Merk: Over hver Epistel, det heele Aar igiennem, findes en Psalme ved hver Søndag, som altid siunges i Steden for Hallelujah.

Naar Brude-folk ere, siunges en af de Psalmer, som findes ved dend anden Søndag efter H: tre Kongers-dag.

NU bede vi dend Hellig Aand, Alt om dend Christelige Troe og ret Forstand, Det os GUD bevare, Og sin Naade sende, Naar vi heden fare, Aff dette Elænde, Kyrieleis.

[2] Du værdige Lyvs giv os dit Skin, Lær os at kiende Christum 16 JEsum alleen, At vi med hannem blive, Vor kiere Frelsermand, Som os monne indlede, Til det forjette Land, Kyrieleis.

[3] Du søde Aand skienk os forvist, At vi maa drikke udaff dit Kierlighedsens Bryst, At vi udaff Hiertet, Hver anden elske, Med et Sind udi Christo, Og have baade Fred og Roe, Kyrieleis.

[4] Du ypperste Trøster i ald vor Nød, Hielp at vi forsmaa Verdens Spot og || Uselhed, At vi bestandig blive, Paa vor sidste Ende, Naar vi med Dievelen kive, I dette Ælende, Kyrieleis.

D. Morten Luther.