Kingo, Thomas HERREN hand er min Hyrde good

HERREN hand er min Hyrde good, Min Vægter og min Nærer, Thi falder alting mig til Food, Alt Got hand mig beskiærer, Mig skal ey fattes Siælens Fød', Og mangle ey det daglig Brød, Vel mig for slig en HErre.

[2] Som Hyrden driver sine Faar Paa daglig Græßgang grønne, Og fører dem til rindend' Aaer, Og til Vandstrømme skiønne, Saa giør min Hyrde JEsus Christ, Hand føder Siæl og Legem vist, Hver faar sin Mad og Drikke.

[3] Om Jeg faar Lyst til Verdslig Ting, Min Siæl skal hand omvende, Og føre mig der fra omkring, Ja tage mig ved hænde, Og lede mig saa tryg og frj Paa Salighedsens trange stj, For sit Navns skyld og Ære.

[4] Hvad skulde Jeg da frygte mig, Mens Du har mig ved Haande, Og leder mig saa tryggelig, Alt med dit Ord og Aande, Trotz Modgang og ald Verdsens Nød, Trotz Helved og dend bitre Død, Din Kiep og stav mig trøster.

* 399

[5] Du est min Vert, Jeg er din Giest, Din Dug du for mig breder, Og spiser mig med Føden best, Min U-ven der ved græder: Du sparer ingen Salve good, Dend flyder fra min Top til Food, Mit Bæger og gaar over.

[6] Jeg skal saa nyde mangeled Din Godhed her i Live, Og din dend store Miskundhed Hos mig skal stedse blive: Der effter skal Jeg æviglig Boe i dit Huus og Himmerig, Ey Ende faa de Dage.