Kingo, Thomas I Christne, I som træde

Over Epistelen, Coloss. 3.
Under dend Melodie:
O Gud effter dig mig forlænger, etc.

1.

I Christne, I som træde
Hver Dag med hiertens Glæde
Til JEsu Kierlighed,
Ifører dog de Dyder,
Som sande Christne pryder,
Og Gud kand tækkes ved.

2.

I vilde dog besinde,
At ingen er at finde
I Verden uden Brøst,
Dog vilde Gud os kalde,
Som hellig' og udvalde,
Til ald sin Glædes Høst.

3.

Barmhiertighed I øve,
Og giøre Venskabs Prøve,
I Ydmyghed og Troe,
I Taal og stilhed søge
Ald Kierlighed at øge,
Til Siælens Rast og Roe.

216

4.

Kand En med rætte klage,
Dog skal I ham fordrage,
Og see til JEsum hen!
For eders skyld hand døde,
Forlod dog ald dend Brøde,
Saa giører andr' igien.

5.

Med Kierlighed I klæder
Ord, Gierninger og Sæder,
Saa skal Guds gode Aand
Fast eder sammen-binde
Med Kierlighedens Tvinde,
Fuldkommenhedens Baand.

6.

Guds Fred og Fryd regnere
Og daglig sig formeere
I eders Hierte-sted,
At som I kailed' ere
Et Legeme at være,
I priiser Gud der med.

7.

Guds Ord sin Bolig hafve
Hos Eder, og begafve
Med Viisdom og Forstand,
At I med Hiert' og Tunge
Lov-Psalmer hannem siunge,
Som Himlen røre kand.

217

8.

Alt det som I vil giøre,
Og agter at udføre
Til Eders Siæle-Gavn,
Det skal I alt begynde
Med Hiertens Bøn og brynde,
I JEsu Christi Navn.
Th: Kingo.