Kingo, Thomas Hvad skal vi nu med Lovens Aag

Epistelen Rom. 3. vers. 19. til det 23.
under dend Melodie:
Dend signede Dag er os beteed, etc.

1.

HVad skal vi nu med Lovens Aag
Og hendes haarde Knude?
Dend søde Evangeli-Bog
Dends Krampe har lukt ude!
Dem Gud tilforn skrev Lowen for,
Og tvingde med slig haarde Kor,
Til Lowen vaar de bundet!
Nu stikker ey vi meer der i,
Vort Jule-Barn har giort os frj,
Vor Frelse har vi fundet.

* 137

2.

Lad nogen Mund ikkun bestaa,
At Lowen ham kand give
Rætfærdighedens Klæde paa,
Hand skal tilstopped blive!
Thi intet Kiød rætfærdigt er
For Gud ved Lowens Gierninger;
Men dend som ræt skal gieide
Maa uden Lowens Pukken gaa,
Og skal aff JEsu bloodig' Aae
Igiennem Troen velde.

3.

O JEsu, Du os selv bereed
Med Troe og Haabets Glæde!
Din Uskyld og Rætfærdighed
Os gandske overklæde!
At naar vi fodres for din Dom,
Og Lowens Blader veltes om,
Vi da, mens vi har levet
Har ved din Pines Krafft og Fynd
Faat Naade-streg paa ald vor Synd,
Som med dit Blood er skrevet.
Th: Kingo.

*