Kingo, Thomas JEsus i Hiert' og Mund er sød

Under dend Melodie:
JEsu søde Hukommelse, etc.

JEsus i Hiert' og Mund er sød, JEsus en Hielper sand i Nød, JEsus er Siælens Lyst i brøst, JEsus en Synders beste Trøst.

[2] JEsus de Armes Forsvar bliid, Jesus fortrængdes haab og Liid, Jesus de svages Leve-Rood, JEsus de siuges Raad og Bood.

[3] JEsus er Kongers Krone skiøn, Jesus de Blindes Lyvs og Løn, Jesus Skibbrudnes Klippe stærk, Jesus formilder Hiertens Værk.

[4] JEsus hver fattig giver Brød, Jesus er Troens Rood saa sød, Jesus er Kongers Prydelse, JEsus vor søde Frelsere.

[5] JEsus et Maal at løbe til, JEsus hand alle frelse vil, JEsus er Vandrings-Folkes Vey, JEsus bedrøver sine ey.

[6] JEsus dend høy'ste Værdighed, Jesus dend største Kierlighed, JEsus en ræt Lyksalighed, JEsus dend beste nogen veed.

[7] JEsus ald sødheds stemme good, JEsus ald Magtes Grund og Rood, JEsus Forstands begyndelse, JEsus ræt snildheds stifftelse.

[8] JEsus hand er de Godes Trøst, JEsus en Hielp i Nød og brøst, JEsus de Frommes Tæring good, JEsus sit Liv hand for os lood.

[9] JEsus en salig Vey og Gang, JEsus en ævig Glæde-Klang, JEsus dend høyste Konge stoor, JEsus hver Hungrigs Mad paa Boord.

[10] JEsus ald Frygt med Fred giør mæt, JEsus dends Lyvs ham elsker ræt, JEsus en Lædsk' i Siælens Kriig, JEsus dend Armes Medgifft riig.

133

[11] JEsus Anfører for en hver, JEsus Fortornes Lygte er, JEsus de Syges styrke sand, JEsus mod Tørst ræt Kilde-Vand.

[12] JEsus et Haab i Angst og Sorg, JEsus de Faderløses Borg, JEsus dend Kong' at troe oppaa, JEsus et Slot os frelse maa.

[13] JEsus vor Lærdoms Regel her, JEsus vor rætte Mester er, JEsus en sød Music || og Lyd, JEsus ald Sang, ald Glæd' og Fryd.

[14] JEsus vort Huuß i Verden her, JEsus vor Brudgom hissed er, JEsus vor Broder Gud og Mand, JEsus vor trygge Ven forsand.

[15] JEsus vor eene Salighed, JEsus vor eene Rolighed, JEsus vor eene styrk' og Krafft, JEsus vor Lives Rood og Safft.

[16] JEsus vor høyste Sødhed er, JEsus vor Himmels Manna kier, JEsus vor søde Drik og Viin, JEsus vor Sukker sød og fiin.

[17] JEsus er ald vor Værn og skiold, JEsus vor Forsvar mod ald Vold, JEsus vor styrke og vor Pragt, JEsum vi dyrke bør aff Magt.

[18] JEsus er Kierlighedens Pant, JEsus Liffs Alter uden Tant, JEsus vor Gud som gaar aff savn, JEsus et mildt og lystigt Navn.

[19] JEsus en Stierne lyvs og skiøn, JEsus vor Nyt Aars Gafve kiøn, JEsus vor hellig Klippe fast, JEsus vor skygg' i heed' og brast.

[20] JEsus de Dummes Maal saa reen, JEsus os klæder uden Meen, JEsus vor Forsvar er alleen, JEsus dend beste Ædelsteen.

[21] JEsus vor Hyrd' og Fader mild, JEsus vor Heldt og Kiempe gild, JEsus vor Mand og Brudgom kiær, JEsus os Himmel-Glæde bær.

[22] JEsus det søde Viintræ good, JEsus det Livsens Vand og Flood, JEsus vor Ær' og Værdighed, JEsus vor Lærer og Prophet.

[23] JEsus udaff Abrahams Blood, JEsus aff Jesse Æt og Rood, JEsus vor Livsens Vey og Ven, JEsus vor Poort til Himmelen.

[24] JEsus vor Gud og HErre er, Jesus sin Faders Billed bær, JEsus befrir af Satans Aag, JEsus os ævig Liv hiemdrog.

* 134

[25] JEsus er baade Gud og Mand, JEsus Immanuel forsand, Vor JEsus End' og Anfang er, JEsus det bæste eyes her.

[26] Ey meer kand tænkes glædeligt, Ey meer kand næffnes tækkeligt, Ey kand forklares søder' Ord, End nu om JEsu Navn er giord.

[27] Ey meer kand favnes ypperligt, Der ey forhværves noget sligt, Som JEsus vores Frelser good, Naar vi ham falde vil til Food.

[28] Hvad kand vi naa saa fast og sterk, Hvor er at loffv' et større Verk, Hvem kand vi høyer' ære her, End dette Barn, som Guds Søn er?

[29] O JEsu, vær Du JEsu min, O JEsu lad mig være din, O JEsu vær Du min Tilliid, Saa har jeg nok til ævig Tiid.

[30] JEsu med Faderen og Aand Skee Priis og Ær' i alle Land, Du hellige Tre-eenighed Skee Lov og Tak i Ævighed.