Kingo, Thomas Op, glædes alle, glædes nu!

Over Epistelen, Phil. 4. Under dend Melodie:
Kommer til mig, sagde Guds Søn, etc.

1.

OP, glædes alle, glædes nu!
Med Fryd opfylder sind og hu
I HErren eders glæde:
Thi JEsus hand er nu saa nær,
Og vil, fordi hand har os kiær,
Udi vort Kiød sig klæde.

* * 83

2.

Bort sorg, og krænk ey meer vort sind,
Guds Glæde lukker vi nu ind,
At vi kand JEsum favne
Med Bøn og hiertens Tak og Troe,
I hannem skal vort Haab og Roe
Sin Glæde aldrig savne.

3.

Din Fred, O Gud, som overgaar
Alt det som Sind og sands formaar,
Vort Sind og Hierte vare
I Christo JEsu, at vi maa
Saa stoor en Jule-Glæde faa,
Som aldrig kand forfare.
Th: Kingo.