Kingo, Thomas Vor Gud hand er saa fast en Borg

VOr GUD hand er saa fast en Borg, Hand er vor skiold og Værge, Hand hielper os aff Nød og Sorg, Der os vil her besværge, Dend gamle onde Aand Er os saa nær paa Haand, Stoor Magt og argelist Hand bruger mod os vist, Har ey paa Jorden lige.

[2] Vor egen Magt er intet værd, Vi snart er overvundne, Dend rette Mand vort Forsvar bær, For ham maa alting bugne, Spør Du ad hvo hand er, Vor JEsu Navn hand bær, Dend HErre Zebaoth, Gud som giør Satan spot, Hand Marken vil beholde.

[3] Det Verden fuld aff Dieffle vaar, Og vilde os opsluge, Dem frygte vi ey ved et haar, Gud kand dem underknuge, Er Verdsens Første vred, Vil || os nu sænke ned, Hand intet dog formaar, Guds Dom hand under staar, Et Guds Ord kand ham binde.

[4] Det samme Ord lar de vel staa, Og der til Utak have, Thi * 147 Gud vil selver hos os gaa, Alt med sin Aand og Gave, Om de tar bort vort Liiff, Gods, Ære, Børn og Viiff, Vi passe ey der paa, De kund' ey meere faa, Guds Rige vi beholde.

D. Mort. Luther.