Kingo, Thomas Op, Zion, at oplukke

En anden over Evangelium,
Under dend Melodie:
Jeg vil din Priis udsiunge, etc.

1.

OP, Zion, at oplukke
Din Hierte-Poort og Dør,
Slae Laaß for Sorg og sukke,
Og græd ey nu som før,
Din Lengsel og Attraa,
Din JEsus, som du venter,
Din Konge og Regenter,
Gaar for din Dør at staa.

42

2.

Ald Verdens Pragt til side!
Bort løse Lysters Vind!
Vil JEsus Guds Søn ride
Og gieste til mig ind,
Op hierte Siæl, gak hen
Dend store Syn at skue,
Stik Hiertet flux i Lue
Mod denne kierlig Ven.

3.

O Vunder-syvn! hvis Lige
Før aldrig Solen saae!
Gud vil et Asen stige,
Og ride der oppaa!
Da dog ald Jordens Bold
Ey mægte kand at bære
Hans Guddoms Magt og Ære,
Og store Herre-Vold.

4.

See, hvor hand Hierter vender
Og vrier i sin haand!
See, hvor hans Øye kiender
Det Trælsom Asens Baand!
O Himmel-Konge, Du
Mit Baand, mit Band, min Plage
Best veed at fra mig tage,
Kom, JEsu, løes mig nu.

43

5.

Seer ned aff Eders Throner,
I store Scepter-Mænd,
Dend Gud som Eder Kroner,
Og binder Sværd om Lænd,
Hand kommer slet og arm!
O beder hannem bære
Ald Eders Raad og Ære
Udi sin Guddoms Barm.

6.

I Fattige som lide,
Hvjs Liv er daglig Død,
Fuld vel kand JEsus vide
Ald eders Trang og Nød!
Gaar, giører frem og frem
Aff hierte-Sorrig Psalmer,
Aff Kors og Kummer Palmer,
Gaar, viiser JEsus dem.

7.

Dig vil jeg, JEsu, give
Mig med min Siæl og alt,
Du skalt min Eyer blive,
Du har mig og betalt!
Kom, JEsu, til mig ind!
Med hierte, Mund og Tunge,
Hosanna vil jeg siunge,
Kom, fyld min Siæl og sind.
Th: Kingo.