Kingo, Thomas Ved ald vor Guds Barmhiertighed

Over Epistelen, Rom. 12.
under dend Melodie:
Om Himmeriges Rige ville vi tale, etc.

1.

VEd ald vor Guds Barmhiertighed,
Ved JEsu Død og bloodig Sved,
Jeg eder nu vil raade,
I Chrisme Brødr' og Systre med,
At I med hiertens hellighed
Seer an Guds store Naade,
Til eders Siæle-Baade.

2.

Gid eders Legemer I maa,
Med Lyst og hellig Andagt saa
Til eders Gud frembære,
At I med Troe og sund Forstand
Guds Tieniste forrette kand,
Og færdig' altiid være
Til JEsu Lov og Ære.

3.

O! siger Verdens Lyst: Far vel,
Fornyer eders Sind og Siæl,
Paa det I kunde prøve,
Hvor got det er at frygte Gud,
Og lyde ræt hans Ord og Bud,
Og sig i Dyd at øve,
Og Aanden ey bedrøve.

159

4.

Jeg ved Guds Naade raader hver,
Hand haver ey sig selv for kier,
Men sine Kræffter maaler
I Hiertens hellig Ydmyghed
Ved Troens Maade: Thi hand veed
At HErrens Øyne-straaler
Slet ingen Hoffmod taaler.

5.

Blant vore Lemmers Ledemood
Er en dend anden ey for good,
Vor Hoved Fooden tiener;
Vi og saa er' i Christi Krop,
Som Ledemod, fra Taa til Top,
Indknyttede med Seener,
Saa JEsus os foreener.

6.

Saa dog vi ey i Gaver er
Hin andens Liige, bør dog hver
Dend andens Lem at være,
I JEsu Legems Kierlighed,
Saa vi hver andre derfor veed
At elske, tiene, ære,
Hvor til os Gud regiære.
Th:Kingo.