Kingo, Thomas I Christne, hvo I ere

Over Epistelen, Rom. 12.
Under dend Melodie:
Udi din store Vrede, etc.

1.

I Christne, hvo I ere,
Ah! lader dette være
Til eders Siæle sagt,
At I ey eder priise
Og holder alt for viise,
Tar Ydmyghed i agt.

* 195

2.

Ey ont med ont betaler,
Men eders Vrede svaler
I Medynks milde Vand,
Med Fromhed hver begegner,
Som det vel staar og egner
Hver Christen Qvind' og Mand.

3.

Med alle skal I søge
Freds Forbund at forøge,
Saa viit som mueligt:
I selv ey eder heffne,
Gud haver Magt og Effne,
Hand selv vil giøre sligt.

4.

Men om I skulle møde
En Uven, som for Føde
Og Brød Ansøgning giør,
Lar eders Mad da falde
Ned til hans Bug og Galde,
Saa giør I som I bør.

5.

Vil hand om Drikke bede,
Da skal I hannem lede
Til eders Leske-Kar,

* 196

Da Kul og Ild I sanker
Udi hans hiern' og Tanker,
Som til hans Hierte far.

6.

Ah! lader ont ey finde
Dend Magt, at overvinde
Og Eder kaste om,
Men ont med got belønner,
Og paa Guds Naade skiønner,
Saa flyer I Verdens Dom.
Th:Kingo.