Kingo, Thomas Forleen os med Fred naadelig

FOrleen os med Fred naadelig, HErre Gud i vore Tide, Der er dog ingen anden meer, Som for os kunde stride, End du selv vor Gud alleene.

[2] Lad os ey frygte Mennisken, Hand er som Græs forgængelig, Du est vor HErre og Skaber alleen, Din Magt hun er U-ende-lig, Lad os dig alleene frygte.

[3] Om os kommer nogen Modgang til, I hvad som det kand være, Det skeer, thi Gud det saa have vil, Sin Søn hand vilde ey spare, Hvi ville vi da frj være?