Kingo, Thomas En Engel til Maria kom

Siunges som: Guds Søn er kommen aff Himmelen ned, etc. Alleniste de 3. sidste Linner aff Melodien repeteres.

1.

EN Engel til Maria kom,
Sagd' helsen fuld med Naade,
Gud med dig du benaadet from,
Blant Qvinder mange maade,
Og sagd' Elisabeth med Tugt,
Velsignet er dit Lives Frugt,
Det troe vi allesammen,
Dend dig gaff Trøst
Os frelst' aff Brøst,
Dend JEsus Christus, Amen.

* 442

v2.

Adam med Eva skabt hand blev
I HErrens eget Billed,
Dem Satan hen til Synden drev,
Der de hans Løgn bevilged,
Gud truede dend Slange gram,
At Qvindens Sæd skal træde ham,
Det troe vi allesammen,
Dend dem gaff Trøst,
Os løst' aff Brøst,
JEsus Christus, Amen.

3.

Fra Cain skilte Gud Abel,
Der hand Cain fordømte,
Mens Abels Offer yndt' hand vel,
For hand vaar uden skrømte,
Cains Vantro Mandrab bedrev,
Mens Abels Troe til Glæde blev.
Det troe vi allesammen,
Dend ham gaff Trøst
Os frelst' aff Brøst,
JEsus Christus, Amen.

4.

Enoch som effter Adam kom,
Dend Troe hand lærd' og spaade,
Om HErrens Vred' og strenge Dom,
Thi leed hand spot og Vaade;
Mens Gud tog ham med Krop og skind,
Og lood saa Verden fare blind.

* 443

Det troe vi allesammen,
Dend ham gaff Trøst
Os frelst' aff Brøst,
JEsus Christus, Amen.

5.

Noa hand lærde i hundred' Aar,
Der Folk blev fleer og verre,
Trooløs og Kiødelig hver vaar,
Ja hver sin egen Herre;
Thi piaged Gud dem med Vandflood,
At Vandet offver Verden stood.
Det troe vi allesammen.
Dend ham gaff Trøst
Os frelst' aff Brøst,
JEsus Christus, Amen.

6.

Loth gode Mand i Sodoma
For Troen stood sin Prøve,
Guds Venner vare ikkun faa,
Hver vilde ham bedrøve;
Med Ild ufromme piaged Gud,
Lood Loth med Døttre ledes ud,
Det troe vi allesammen.
Dend ham gaff Trøst,
Os frelst' aff Brøst,
JEsus Christus, Amen.

7.

Ja Abraham blev en Guds Mand,
For hand Guds Løffte troede,
At aff ham fødes skulde hand,
I dend Gud Naaden lovde:
444 Ham effterfulde og Isak,
Og Jacob troede samme Snak,
Det troe vi allesammen.
Dend ham gaff Trøst,
Os frelst' aff Brøst,
JEsus Christus, Amen.

8.

Og Joseph yngst blant Jacobs Børn,
Hand blev de andres Herre,
Der de slap ham for Ugl' og Ørn,
Hans Lykk' ey blev dis verre;
Aff dem kom ald Israels Folk,
Moses og Aron vaar dets Tolk,
Det troe vi allesammen.
Dend dem gaff Trøst,
Os frelst' aff Brøst,
JEsus Christus, Amen.

9.

Kong Pharao Gud plage lood,
Sit Folk og friid' aff Fængsel,
Mens der de fremmed Guder toog,
Da giorde hand dem Trængsel;
At de ey skuld' i Canan boo,
Uden Josva og Caleb de Too:
Det troe vi allesammen.
Dend dem gaff Trøst,
Os frelst' aff Brøst,
JEsus Christus, Amen.
M. Jørgen Jensøn. første Lutherske Biskop i Fyen.

*