Kingo, Thomas Ræt salig er forvist dend Mand

Kand siunges som: Om Gud ey bygger Huus
og Gaard, etc.

Ræt salig er forvist dend Mand, Som sig paa Gud forlader: I HErrens Frygt staar altid hand, Ald Synd hand skyer og hader: Hand vandrer og i HErrens Véy, De ondes Raad samtykker ey, Guds Bud hand altid elsker.

[2] Af Handtværk dit du føder dig, Som HErren selv dig lærer, Du Falskhed bruger ey og svig, Men dig med Ære nærer, Du est forvist en salig Mand, Det skal og gaa dig vel i haand, Fra alt ont Gud dig frelser.

[3] Men dine Børn, dend deylig Frugt, Som HErren dig her giffver, Opføder du i Ær' og Tugt, At de Guds Børn saa || blifver, Som Olieqviste sidde de Omkring dit Boord, saa du maat see, At du Guds Naade nyder.

* * 194

[4] Velsignet blifver saa dend Mand, Som HErren altid dyrker, Hand prises høyt i alle Land, I Troen hand sig styrker, Hand siden Himmerig faar vist, Formedelst HErren JEsum Christ, Som os forløste alle.

[5] Saa HErren skal velsigne dig Aff Sion, og dig ære, At du skalt see ræt visselig Jerusalems begiære: Det Fred er og Endrægtighed, Velsignelse og Rolighed, I alle dine dage.

[6] Gud giffve dig og Liffves frist, At du maa see og kiende Din' unge Børnebørn forvist, Dend Lykke Gud dig sende, Du nyde skalt Israels Fred, Først her, saa der, i Ævighed, Dend giv os Gud tilsammen.

[7] Lov, Ær' og Tak til ævig Tiid, Skee dig Gud Fader kiære, Med Sønnen Christo mild og bliid, Som vil vor Frelser være, Der til ogsaa dend hellig Aand, Det ønsker baade Qvind' og Mand, Og siger alle: Amen.