Kingo, Thomas Op Siæl med Fryd og Glæde

En anden over Evangelium,
Under dend Melodie:
Beklage aff ald min sinde, etc.

1.

OP Siæl med Fryd og Glæde,
Med hiertens Takke-sang,
Til HErrens Huus at træde
Og see en Kirke-gang,
Maria gaar
Som andre Barsel-Qvinder,
Og om dend Tak sig minder,
Som udi Loven staar.

2.

Nu bliver JEsus baaren
I HErrens Tempel op,
Som nylig blev omskaaren
Paa sin velsigned Krop,
Det spæde Noor
For HErren frem skal bæres,
Guds Tempel der med æres,
Og kommer udi Floor.

3.

Jo meere Jeg besinder
Guds Dommes dybe Grund,
Jo meer Forundring binder
Min Tunge og min Mund!

* 240

Jeg veed ey hvad
Jeg skal til dette sige,
Fornufften ey kand stige
Til HErrens Raadstu-Stad.

4.

Hvor fra er dog dend Smilte
Din Fødsel giør ureen?
Hvor skal mand dend vel hitte?
Hvor er dend skam og Meen?
O reene Møe!
Dit reene Foster tvetter
Jo vore Synde-Pletter,
I Naadens dybe Søe.

5.

Min Fødsel stood mig ilde,
Jeg velted' i mit Blood,
Og fra en ureen Kilde
Sprang ud min Fødsels Flood,
Jeg Salt og Vand
Og meere vel behøved,
Da første gang mand løved
Mig i min usle Stand.

6.

Ureenhed mig beflikker
Jo meere Dag fra Dag,
Som Jorden Vandet drikker,
Saa har og Jeg Behag
241 At sluge ned
Udi mit syndig' Hierte,
Foruden Boode-smerte,
Ald Urætferdighed.

7.

Jeg derfor mig maa bøye,
Og beve som et Løv,
Og væde med mit Øye
Dit Huuses Gulv og Støv,
Thi Skyld og Synd
Har skaad mig meget ilde,
Og ald Naturens Kilde
Er fuld aff Henge-dynd.

8.

Kom derfor mig at glæde,
O JEsu Livsens Flood,
Vask ud mit Synde-Klæde
Udi dit dyre Blood,
At Jeg dog maa
Paa Dommens Dag fremtræde
At see Guds Aasyns Glæde
Med hvide Klæder paa.
Th: Kingo.