Kingo, Thomas Saa har ald Verden da dend Trøst

Over Epistelen i Apostlernes Gier-
ningers 10 Capitel.
Under dend Melodie:
Fader vor udi Himmerig, etc.

1.

SAa har ald Verden da dend Trøst,
Som Himlen over dend har øst,
At Gud anseer Personer ey,
Aff Vilkor, Stand og Levnets Vey,

* 517

Men hvo Gud flygter og giør ræt,
Paa hannem er Guds Ynde sæt.

2.

Seer kun til JEsu Liv og Død,
Hvad Fordeel alle der i nød,
Hvor Fredens Evangelium
I Jødeland sig giorde Rum
Mirakel-viis, fra dend tiid hand
Lod døbe sig i Jordans Vand.

3.

Gud salved ham med Krafft og Aand,
At ved hans store Guddoms haand
De mange syge sunde blev,
Hand Satans strikker sønderrev,
Saa hans Disciplers Øyne saae
Hvad Guddoms Krafft der i ham laa.

4.

Dog slog de Jøder ham ihiel
Og hængde ham, som Udyds Træl,
Paa Korsens Træ hvor hand blev død
Og lagdes saa i Jordens skøed,
Gud tredje Dag opvakte ham,
Til Dødsens store spot og skam.

5.

Aff mange blev hand kiendt og seet,
Ja om alt dette som er skeet,

* 518

Hans troe Discipler Vidne bær,
Som saa aff Gud beskikket er,
Hand drak og aad med dem, og lood
Dem tage paa at hand opstood.

6.

O JEsu, du som Qvind' og Mand
Aff Levendes og Dødes stand,
Skal for din Domstool kalde frem,
Giør hver Dag saa min Siæl beqvem,
At Jeg aff synden op kand staa,
Og ævig salighed opnaa.
Th. Kingo.