Kingo, Thomas Følg, JEsu, med, Jeg er din Vandringsmand

Over Evangelium, Luc. 24.
Under dend Melodie:
I JEsu Navn skal ald vor Gierning, etc.

1.

FØlg, JEsu, med,
Jeg er din Vandringsmand,
Til Gravens sted
Gaar hvert mit Foodefied
Udi syndsens slibrig Land!
Ah! holt dig nær til min Vey,
Slip dog ey
Mig arme Pillegriim,
I Dødsens Leer og Liim!
519 Varm mit hierte med din Glød,
Giør min Tale sukker-sød
Aff din bittre Piin' og Død.

2.

Lær mig ogsaa
Hvordan at du opstood
Aff Gravens Vraa,
Og kunde træde paa
Slangens Hals og Dødsens Rood!
Tend i mit hierte din Glød,
Og giør død
Paa syndsens spiire-Frøe,
Og lær mig daglig døe!
Bliv saa mig mild og bliid,
Thi min Affskeds Afften-Tiid
Lakker meer og meere hid.
Th. Kingo.