Kingo, Thomas O I Forældre, seer dog paa

Om Børne-Tugt
under dend Melodie;
Kommer til mig, sagde Guds Søn, etc.

1.

O I Forældre, seer dog paa,
Hvor Joseph og Maria gaa
Hen op til HErrens Tempel,
Og fører Barnet JEsum med
Til HErrens Huus og Boligs sted,
O tager her Exempel.

169

2.

De kiære Børn, de Planter smaa,
Som I aff Egte-sengen faa,
Saa snart de Food kand røre,
Da sørger for hvor I dem kand,
Ved got Exempel og Forstand,
I JEsu Foodspoor føre.

3.

Det er ey nok at I dem see
Foruden Lyde, Brek og Vee
Til Verden at fremkomme;
At Siælen kand Guds smykke faa
Det skal I legge Vind oppaa,
Før Ungdoms Aar er omme.

4.

Det klekker ey, om end de faar
Nødtørfftighed i Ungdoms Aar,
Mad, Varetægt og Klæder:
Dend unge Green hand bøyes vil,
Her hører Tugt og Awe til,
Guds Frygt og gode sæder.

5.

I som er satt' i Høyheds stand,
Og I som drikke bare Vand,
Guds Aand er riig hos begge,
Saa Børn kand i en fattig Vraa,
Saa vel som de paa Slotte gaa,
Guds Frygtes Kundskab legge.

170

6.

Exempler meget her formaar,
Fordi de Unges Ansigt staar
Oppaa Forældres Øye,
Dend Dyd som de hos dennem seer,
Dend synd og Last som ved dem skeer,
Dend følger de saa nøye.

7.

Saa vogter Eder derfor vel,
At ingen ung uskyldig Siæl
Aff Eder skal forføres,
Men at de kand i eders Trin
Omsoolis udaff Dyders skin,
Og til Guds Ære røres.

8.

Naar de kand gaa og tale ræt,
Seer til at JEsus bliver sæt
Dem udi Siæl og sinde,
Til HErrens Huus ved eders Haand
Fremleder dennem, at Guds Aand
Maa Bolig i dem finde.

9.

Saa skull' I see hvordan de skal,
Som Træer i hin grønne Dal,
Opvox' og Frugter bære;
Saa hæderlig en Alder faa,
Paa Viisdoms Bane altid gaa,
Og Naade-Kroned være.
Th: Kingo.