Kingo, Thomas Naar jeg, O JEsu, tænker paa

En Anden,
Siunges som:
Jeg raaber til dig O HErre Christ, etc.

1.

NAar Jeg, O JEsu, tænker paa
Det Klafferj og Møye,
Som Du aff slemme Tunger maa
Udi dit Levnet døye,
Da vil mit Hierte daane slet,
For Du, ald Himlens Ære,
Ey maa være
Fri for en Løgne-Plet
Aff Tunger som besnære.

2.

Du Maanens skin langt overgaar,
Dig Stiernerne maa vige,
Ald Solens Glands Dig ikke naaer,
Du kand i Reenhed stige

* 418

Flux meget over Cherubim,
Du Englers reene skare
Kand opklare.
For Tungers Last og Liim
Du Dig dog ey kand vare.

3.

Vil Du Guds Sandhed bringe frem
Og HErrens Ord fremføre,
Strax finder sig en Satans Lem
Der ey vil sandhed høre,
Hand negter Gud og Dig og ald
Dend Naade Du tilbyder,
Og fortryder
Hand ey til Velgefald
Sin Heffn strax paa dig nyder.

4.

Din Guddom agtes ey et grand,
Mand Abraham meer skatter,
Men at Du ævig vaar før hand,
Det ey Fornufften fatter,
Thi vil mand Dig med steen og slag
Aff HErrens Tempel støde,
Ja Dig døde!
Saa Du i Sandheds sag
Dig skiuler uden Brøde.

5.

Jeg, søde JEsu, venter ey
For Sandhed anden Lykke,
End steen og stød paa Verdens Vey,
419 Som dend vil undertrykke;
En hver som er aff Satans Aand
Og ey kand Sandhed lide,
Men gienstride,
Faar let en steen i Haand
Til stød paa hendes side.

6.

Naar derfor Jeg er hudeflet
Aff slemme Piske-Tunger,
Naar Jeg er bidt og Edder-ædt
Aff giffiig' Øgle-Unger,
Naar Dragen slaer mig med sin stært,
Og alle Helved-Trolde
Vil forvolde
Mig mangen Løgne-snert,
Dog skal Jeg Æren holde.
Th: Kingo.