Kingo, Thomas O JEsu for din Pine

Aandelig Samtale imellem
JEsum Guds Søn, og en arm Syndere.

Synderen.

O JEsu for din Pine Og for din uskyldige Død, Forlad mig synderne mine, Og frj mig fra dend ævige Død.

JEsus.

[2] Kom hid O Synder ælende, Men du bekiender dig, Jeg vil mig til dig omvende, Skue du mit Ansigt blid.

[3] S. Jeg haver saa grovelig syndet, Og altid fortørnet dig, Jeg kunde mig aldrig omvende, Før du nu straffede mig.

[4] JEs. Dend straff som du nu lider, Hun er ikkun Legemlig, Jeg dig der med indbyder, Troo mig ræt visselig.

[5] S. Skulde jeg mig altid raade, Da negted jeg at Gud er til, Derfor er det mig stoor baade, At du mig spæge vil.

[6] JEs. Tænk paa dend ælendige Pine, Ja Jammer og ævige Død, Som Dievelen skienker sine, Og fører dem til Helvedes Glød.

[7] S. Jeg skulde mig ellers hovmode, Over alle paa Jorden boe, Som Paafuglen aff sine Fiære, Og Løwen aff sin styrke og Mood.

[8] JEs. Jeg glæder mig at du est kommen, Med Fader og dend hellig Aand, Ja dend gandske Engle-skare, Fører dig i det forjætte Land.

[9] S. Aflf David, Peder og andre, Haver jeg Exempel for mig, At jeg skulde til dig gange, O JEsu hielp du mig.

[10] JEs. Være sig at du over alle, En Synder udi Verden varst, Da er jeg syndsens HErre, Forlad dig paa mig fast.

[11] S. Anden Vey kand jeg ikke gange, Om jeg skal Himmerig faae, End til dig som en fattig Fange, Lad mig din Glæde naa.

[12] JEs. Du kandst ikke sige med rette, O Syndere sandelig, At jeg nogen Synder forgietter, Som aff Hiertet kommer til mig.

[13] S. Ney, Ney, O JEsu søde, Det haver jeg aldrig hørt, Du hielper alle aff Nøde, Derfor er jeg til dig ført.

551

[14] JEs. At Mennisken blive fordømte, Aarsagen er ikke hos mig, Thi jeg mit Ord lader lyde: Kommer, kommer alle til mig.

[15] S. Lad mig nu blive med alle, Din Arving i Himmerig, Som du, O Christe, udvalde, At Leve stedse hos dig.

[16] JEs. Saa sandelig som jeg lever, Med Fader og dend hellig Aand, Skalt du min Arving være, Udi det forjætte Land.

[17] S. Nu haver jeg seyer fanget, Lovet være du gode Guds Søn, Som hører en synder saa bange, Gud give os dend ævige Løn.

Dend som sidder paa Stoolen,
og Lammet, være Velsignelsen,
og Æren, og Priisen, og
Krafften, i ald Ævig-
hed. Amen.