Kingo, Thomas Guds Godhed ville vi priise

GUds Godhed ville vi priise, Vi Christne store og smaa, Med Sang og Aandelig Viiser, Hannem altid takke saa, For sine Velgierninger, Hand dette Aar forgangen Beviiset haver mangen, Som vel befundet er.

[2] Først lader os betragte Den HErres store Miskund, Og ikke saa ringe agte Hans velgierninger mangelund, Men altid tenke der paa, Hvad hand i Aar haver givet, Til Føde og at klæde Livet, Riig, Fattig, store og smaa.

[3] Embeder, Skoler og Kirker Beviiser good Rolighed og Fred, Baade Unge og Gamle bespiiser, I dette Land og sted, Udaff sin milde Haand, Sin Godhed haver hand os givet, Fordervelsen haver hand bortdrevet Fra disse stæder og Land.

[4] Hand haver os bevaret, Aff Faderlig Gunst og Naade, Men haffde hand os betalet, Effter vor Synd og Daad, Med lige Straff og Pine, Vi haffde lenge siden været øde, Af Sorrig og skade døde, Hver for Mißgierninger sine.

[5] Effter en Faders Hierte, Er hand os naadig vist, Naar vi vor Synd begræde, Og troe paa JEsum Christ, Uden ald skrømpterj, Forlader hand os Brøden, Formindsker der til Møden, Staar os saa trolig bj.

132

[6] For saadan din Mildheds Gaffver, O Fader i Himmerig, Som du os givet haver, Priise vi dig inderlig, I JEsu Christi Navn, Vi bede dig saa saare, Giv os et Fredeligt Aare, Dig til Ære og os til Gavn.

Paul: Eberus.